Ontwikkelen

Gebiedsontwikkeling vraagt om integrale afstemming van functies. Wonen, werken, mobiliteit: ze grijpen steeds vaker op elkaar in. Hiernaast vragen klimaat, water en energie steeds meer aandacht; de complexiteit in besluitvorming neemt toe. Hierbij staan uiteenlopende belangen op het spel; de korte termijn regeert. LeerLink is in staat perspectief te bieden, zowel op inhoud als in het proces. Hierdoor ontstaat steun voor plannen op langere termijn die vertaald kunnen worden naar opgaven. Hierbij is het van belang een visie te hebben. Weten waar je naar toe werkt. Zeker in ontwikkeling van steden, dorpen en gebieden. De kunst is vast te houden aan de koers. Uiteindelijk gaat het om kleine stappen die bijdragen aan een groot verhaal. LeerLink heeft ervaring in deze processen en is in staat bruggen te slaan tussen diverse partijen en hen vanaf het begin te betrekken. LeerLink helpt voor korte of langere termijn gemeenten en andere publieke instellingen in het organiseren van samenwerking en het realiseren van plannen.

Projecten

Town Deals

LeerLink levert de programmaleider voor een nieuw instrument van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Town Deals. Binnen dit instrument worden in samenwerking tussen gemeente, Rijk en experts lokale projecten georganiseerd. Het instrument is gericht op middelgrote en kleine gemeenten die vaak een groot buitengebied hebben. Deze gemeenten hebben grote moeite alle uitdagingen het hoofd te bieden. Town Deals zijn vernieuwend en onderzoekend. Samenwerking vormt de basis voor de aanpak

Samenwerkingsagenda

Voor de gemeenten in de Kop van de Veluwe regisseert LeerLink een samenwerkingsagenda. Hierin komen diverse opgaven in beeld. Naast wonen en werken, ook recreatie, energie, natuur en klimaat. Ze worden vertaald naar gebieden, waar functies gecombineerd worden. De agenda is de opmaat voor een regioarrangement met de provincie Gelderland, die werkt aan een ruimtelijke verkenning. De agenda is ook input voor de meerjarenstrategie van Regio Zwolle, waar de Kop van de Veluwe deel van uitmaakt.

Emissieloos bouwen

LeerLink is actief betrokken bij de uitrol van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen. Op initiatief van Bouwend Nederland en een aantal brancheorganisaties worden op diverse plaatsen in het land initiatieven genomen om bouwers en gemeenten samen te laten werken aan schone en emissieloze bouwprojecten. Arnoud Leerling treedt bij deze regionale bijeenkomsten op als moderator. Op de achtergrond werkt hij mee aan de organisatie en communicatie van het project.

Copyright 2024 leerlink.net | privacy statement